Gratis undervisning

Ring eller skriv og hør hvor og hvornår, der er gratis kurser i Aarhus-området: skriv til lala@fo-aarhus.dk eller ring på 21 81 20 30.

Fire trin på FVU-dansk

  • Trin 1 er for dig, der gerne vil begynde forfra med staveregler og grammatik.
  • Trin 2 er for dig, der vil arbejde mere med grammatik. Du lærer for eksempel om ordenes endelser, om stumme bogstaver, og du læser og skrive små tekster.
  • Trin 3 Her finpudser du grammatikken, og du læser og skriver forskellige typer af tekster.
  • Trin 4 Du læser og skriver fagtekster, og du kan bruge trin 4, hvis du vil forberede dig på et studie.

Før du begynder på undervisning, får du lavet en læse-skrive-test, der viser hvilket trin, du bør gå på. Hvert trin varer 40-80 undervisningstimer.

Efter hvert trin kan du gå til en skriftlig prøve. Du bestemmer selv, om du vil gå til prøven.

Du får et bevis for hvert trin, du har gennemført.

1. Trin 1
1.1 Formål
Formålet med undervisningen er, at deltageren udvikler sit mundtlige ordkendskab og tilegner sig de nødvendige basale færdigheder og strategier i læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Formålet er endvidere, at deltageren opnår indsigt i hvilke læse-, stave- og skriveopgaver, der stilles til deltageren i hverdagen.

1.2 Mål
Undervisningens mål er, at deltageren kan
· benytte læse- og staveteknikker, der er baseret på lydlige enheder,
· finde ordets rod (rodmorfemet) i velkendt ordmateriale,
· genkende hyppigt forekommende uregelmæssige ord,
· søge enkle oplysninger i hverdagstekster,
· læse enkle, sammenhængende tekster og
· skrive korte tekster til eget brug.

1.3 Indhold
Undervisningen omfatter læsning, stavning og skriftlig fremstilling.
Der arbejdes med:
· Lydfølgeregler: 
læsning og stavning af lydrette ord og 
regler for stavelsesdeling.
· Orddannelse: 
identifikation af ordets rod i bøjede former af ord og 
sammensatte ords betydningsstruktur.
· Ordkendskab: 
mundtligt: sproglig kreativitet og nuanceret sprogbrug og 
skriftligt: hyppigt forekommende uregelmæssige danske ord.
· Læseforståelse: 
læseformål, forventninger til teksten ud fra det givne læseformål og muligheder for at inddrage egne 
    erfaringer i forståelse af teksten (læseforberedende aktiviteter), 
- læsning som informationssøgning og 
læsning af enkle, sammenhængende tekster.
· Skriftlig fremstilling: 
skriveformål, redskaber til fastholdelse af tanker og ideer (skriveforberedende aktiviteter) og 
skrivning som et middel til at fastholde et indhold i enkel form.
· Brug af skrevne tekster i hverdagen: 
deltagerens oplevede og faktiske behov for læsning og skrivning og 
deltagerens nuværende læsevaner.

1.4 Tilrettelæggelse
Deltagere med ringe læsefærdigheder kan med fordel tilbydes hjælp til tekstlæsning, f.eks. oplæsningsstøtte fra læreren, syntetisk tale eller lydbånd, da undervisningen primært skal sigte mod læsemotiverende aktiviteter og tilegnelse af basale læse- og stavefærdigheder på et lydligt grundlag.

2. Trin 2
2.1 Formål
Formålet med undervisningen er, at deltageren får automatiseret allerede indlærte færdigheder gennem læsning og skrivning af sammenhængende tekster, udvikler en aktiv indstilling til læsning og får indsigt i forholdet mellem skriftsproglige krav i hverdagen og egen skrift-sproglig kompetence.

2.2 Mål
Undervisningens mål er, at deltageren:
· kan udnytte lydfølgeregler, der afhænger af de omgivende bogstaver i læsning og stavning (kontekstafhængige lydfølgeregler),
· har kendskab til ordklasserne navneord, udsagnsord og tillægsord og til disses bøjning,
· kan udnytte en læseteknik, der er baseret på betydningsenheder (morfemer),
· har udviklet sit kendskab til ord af udenlandsk oprindelse (låneord), der forekommer i hverdagstekster,
· kan skrive sammenhængende tekster,
· kan læse sammenhængende tekster med rimelig hastighed og forståelse.

2.3 Indhold
Undervisningen omfatter læsning, stavning og skriftlig fremstilling.
Der arbejdes med:
· Lydfølgeregler: 
- lydfølgeregler, der afhænger af de andre bogstaver i ordet (kontekstafhængige lydfølgeregler
· Orddannelse: 
ordklasserne navneord, udsagnsord og tillægsord, 
genkendelse af ordets betydningsenhed (rodmorfem) og bøjningsendelse, 
- de enkelte bøjningsendelsers betydning.
· Ordkendskab: 
mundtligt: betydningsindhold og udtale af ord af udenlandsk oprindelse fra den enkelte deltagers hverdag 
skriftligt: umiddelbar ordgenkendelse af ord af udenlandsk oprindelse, der er nødvendige for den enkelte deltagers flydende læsning.
· Læseforståelse:
forståelsesprocesser før, under og efter læsning af længere, sammenhængende tekster.
· Skriftlig fremstilling:
korte instruktioner og arbejdsgange
skrivning og bearbejdning af sammenhængende tekst af såvel indhold som form.
· Brug af skrevne tekster i hverdagen:
forholdet mellem skriftsproglige krav i hverdagen og deltagernes skriftsproglige kompetence, arbejdsindsats og strategier til at klare de skriftsproglige krav i hverdagen.

3. Trin 3
3.1 Formål
Formålet med undervisningen er, at deltageren forbedrer eller udvikler sit kendskab til ords grammatiske sammenhæng og til forskellige teksttypers karakteristika og bevidstgøres om, hvordan denne viden kan støtte læsning, skrivning og stavning af forskellige tekster.

3.2 Mål
Undervisningens mål er, at deltageren
· har kendskab til avancerede lydfølgeregler på dansk,
· har kendskab til reglen om, at samme betydningsenhed staves ens i forskellige ord (tegnkonstansprincippet),
· har kendskab til betydning og stavemåde af uregelmæssige ord af udenlandsk oprindelse (låneord),
· har kendskab til sætningsbygning og ords grammatiske sammenhæng,
· har kendskab til forskellige teksttyper og deres karakteristika,
· kan benytte forskellige læsestrategier i forhold til læseformål og teksttype,
· kan vurdere læseudbyttet ud fra et bestemt læseformål og
· kan udnytte viden om teksttyper og afsender-/modtagerforhold i udformningen af forskellige tekster.

3.3 Indhold
Undervisningen omfatter læsning, stavning og skriftlig fremstilling.
Der arbejdes med:
· Lydfølgeregler:
stavning af et bredt udvalg af ord, der indeholder avancerede lydfølgeregler.
· Orddannelse:
reglen om, at samme betydningsenhed staves ens i forskellige ord og
betydningen af letgennemskuelige forstavelser og afledningsendelser.
· Ordkendskab:
mundtligt: ord, begreber og faste udtryk, der er knyttet til forskellige typer skriftsprog,
skriftligt: genkendelse af uregelmæssige ord af udenlandsk oprindelse, der kræver ordspecifik viden.
· Læseforståelse:
forskellige teksttyper og deres karakteristika,
forskellige strategier til forskellige tekster og læseformål og
læsekontrollerende aktiviteter og redskaber.
· Skriftlig fremstilling:
udformning og opsætning af forskellige teksttyper,
beskrivelse af samme indhold i forskellige teksttyper og med forskellige synsvinkler og
sætningsbygning og ords grammatiske sammenhæng.
· Brug af skrevne tekster i hverdagen:
fleksible strategier i forhold til bestemte teksttyper og læseformål.

4.1 Formål
Formålet med undervisningen er, at deltageren primært udvikler skriftsproglige færdigheder og teknikker, der kan støtte tilegnelse af ny viden i relation til erhverv, uddannelse eller interesseområde.

4.2 Mål
Undervisningens mål er, at deltageren
· kan læse, stave og udtale relevante ord inden for deltagerens fag- eller interesseområde,
· har kendskab til relevante udenlandske betydningsenheder (morfemer),
· har kendskab til betydningen af relevante fagord,
· har kendskab til struktur og opbygning af tekster i fagbøger,
· kan uddrage væsentlige elementer i en faglig beskrivelse,
· skriftligt kan formidle et fagligt indhold og
· har kendskab til hjælpemidler, metoder og aktiviteter til fremme for studieudbytte.

4.3 Indhold
Undervisningen omfatter læsning, stavning og skriftlig fremstilling.
Undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes kommende eller nuværende erhverv, uddannelse eller fritidsinteresse og de heraf følgende læse- og skriveopgaver.
Der arbejdes med:
· Lydfølgeregler:
relevante udenlandske lydfølgeregler i ord inden for deltagerens fag- eller interesse- område.
· Orddannelse:
identifikation, beskrivelse og stavning af relevante udenlandske betydningsenheder.
· Ordkendskab:
mundtligt: kendskab til betydninger af fagord eller emnerelaterede ord og fraser og
skriftligt: læsning og stavning af fagspecifikt ordmateriale.
· Læseforståelse:
studielæsning,
læseevaluerende aktiviteter.
· Skriftlig fremstilling:
udarbejdelse af tekster med fagligt indhold inden for et bestemt emne,
brug af forskellige figurer og tabeller og
tekstens sproglige sammenhæng.
· Brug af skrevne tekster i hverdagen:
metoder og aktiviteter til fremme for studieudbytte.

I løbet af undervisningen udarbejder deltageren inden for et selvvalgt emne en skriftlig opgave med et omfang af indtil 5 normalsider. Desuden udarbejder og fremlægger deltageren inden for et selvvalgt emne et mundtligt indlæg af 5-10 minutters varighed.

Deltageren arbejder med læse- og staveopgaver, der er særligt relevante inden for et bestemt fagområde, og en stor del af undervisningen består af selvstudium inden for et afgrænset emne. Læreren fungerer som konsulent og giver generelle anvisninger for litteratursøgning, hjælp til emneafgrænsning og løbende vejledning i forbindelse med de enkelte faser i tilegnelse og formidling af et fagligt stofområde.