Prøvebeskrivelser for FVU-læsning og prøvebeskrivelser for FVU-matematik kan ses nedenfor.

1. Indhold og vurderingskriterier
På alle trin omfatter prøven:

 • stavning,
 • læseteknik,
 • læseforståelse
 • skriftlig fremstilling

1.1. Trin 1
Prøvens indhold er

 • i stavning: at stave lydrette ord,
 • i læseteknik: at opdele lydrette ord i stavelser,
 • i læseforståelse: at identificere faktuelle oplysninger i enkle hverdagstekster og
 • i skriftlig fremstilling:
  - at udforme en tekst i listeform og
  - at fremstille en kort uformel, personlig tekst.

Ved vurdering af prøvebesvarelsen lægges der vægt på, hvorvidt prøvedeltageren kan

 • benytte læse- og staveteknikker, der er baseret på lydlige enheder,
 • søge enkle oplysninger i hverdagstekster,
 • læse enkle, sammenhængende tekster og
 • skrive korte tekster til eget brug.

1.2. Trin 2
Prøvens indhold er

 • i stavning: at stave ord, der er omfattet af kontekstafhængige lydfølgeregler,
 • i læseteknik: at opdele sammensatte og bøjede ord i betydningsenheder (morfemer),
 • i læseforståelse:
  - at identificere faktuelle oplysninger i teksten,
  - at danne logiske følgeslutninger på basis af informationer i teksten og
  - at sammenholde informationer på tværs af teksten og
 • i skriftlig fremstilling:
  - at nedskrive oplysninger eller elementer i en logisk rækkefølge på baggrund af tekst og
  - at fremstille en kortere sammenhængende tekst om en personligt oplevet hændelse.

Ved vurdering af prøvebesvarelsen lægges der vægt på, hvorvidt prøvedeltageren

 • kan udnytte lydfølgeregler, der afhænger af de omgivende bogstaver i læsning og stavning (kontekstafhængige lydfølgeregler),
 • har kendskab til ordklasserne navneord, udsagnsord og tillægsord og til disses bøjning,
 • kan udnytte en læseteknik, der er baseret på betydningsenheder (morfemer),
 • kan skrive sammenhængende tekster og
 • kan læse sammenhængende tekster med rimelig hastighed og forståelse.

1.3 Trin 3
Prøvens indhold er

 • i stavning: at stave komplekse ord, der forudsætter viden om morfologisk betingede stavemønstre,
 • i læseteknik: at markere det syntaktisk og/eller grammatisk korrekte ord i sætninger,
 • i læseforståelse:
  - at identificere faktuelle oplysninger i teksten,
  - at danne logiske følgeslutninger på basis af informationer i teksten og
  - at sammenholde informationer på tværs af teksten og eventuelt på tværs af teksttyper og
 • i skriftlig fremstilling:
  - at udfylde et skema, en blanket eller lignende og
  - at fremstille en tekst med en bestemt synsvinkel.

I vurdering af prøvebesvarelsen lægges der vægt på, hvorvidt prøvedeltageren

 • har kendskab til reglen om, at samme betydningsenhed staves ens i forskellige ord (tegnkonstansprincippet),
 • har kendskab til betydning og stavemåde af uregelmæssige ord af udenlandsk oprindelse (låneord),
 • har kendskab til sætningsbygning og ords grammatiske sammenhæng,
 • har kendskab til forskellige teksttyper og deres karakteristika,
 • kan benytte forskellige læsestrategier i forhold til læseformål og teksttype,
 • kan udnytte viden om teksttyper og afsender-/modtagerforhold i udformningen af forskellige tekster,
 • har færdigheder i at læse informerende og/eller instruerende tekster med udbytte og
 • har acceptable skriftsproglige færdigheder.

1.4 Trin 4
Prøvens indhold er

 • i stavning: at stave ord med udenlandske stavemønstre,
 • i læseteknik: at markere det semantisk korrekte ord i en kontekst,
 • i læseforståelse:
  - at identificere faktuelle oplysninger i teksten,
  - at danne logiske følgeslutninger på basis af informationer i teksten,
  - at sammenholde informationer på tværs af teksten eller eventuelt på tværs af tekster og
  - at udnytte informationer i grafer, tabeller eller figurer og
 • i skriftlig fremstilling:
  - at fremstille en kort ledsagetekst til en tabel, figur eller graf og
  - at fremstille en tekst med et fagligt indhold.

Ved vurdering af prøvebesvarelsen lægges der vægt på, hvorvidt prøvedeltageren

 • har kendskab til relevante udenlandske betydningsenheder (morfemer),
 • har kendskab til betydningen af relevante fagord,
 • har kendskab til struktur og opbygning af tekster i fagbøger,
 • kan uddrage væsentlige elementer i en faglig beskrivelse,
 • skriftligt kan formidle et fagligt indhold og
 • har kendskab til hjælpemidler, metoder og aktiviteter til fremme for studieudbytte.

2. Prøveoplæg
På alle trin omfatter prøveoplægget

 • opgavesæt 1 bestående af opgaver i stavning, læseteknik og læseforståelse og
 • opgavesæt 2 bestående af opgaver i skriftlig fremstilling.

3. Prøvetid
På trin 1 er prøvetiden 1 time og 45 minutter fordelt med

 • 45 minutter til besvarelse af opgavesæt 1,
 • 15 minutters pause og
 • 45 minutter til besvarelse af opgavesæt 2.

På trin 2, 3 og 4 er prøvetiden 2 timer og 15 minutter fordelt med

 • 45 minutter til besvarelse af opgavesæt 1,
 • 15 minutters pause og
 • 1 time og 15 minutter til besvarelse af opgavesæt 2.

4. Tilladte hjælpemidler
På alle trin

 • skal opgavesæt 1 besvares uden brug af hjælpemidler og
 • kan der ved besvarelse af opgavesæt 2 bruges de ordbøger, der har været brugt i undervisningen, og som stilles til rådighed ved prøven af uddannelsesinstitutionen.

Indhold og vurderingskriterier
Der anvendes i alle opgaver autentisk matematikholdigt materiale. De tilhørende prøvespørgsmål skal tage deres afsæt i sammenhænge, der vedrører dagligdags begivenheder.

Prøverne integrerer fagbeskrivelsens »aktiviteter«, »data og medier« samt »matematiske operationer og begreber« og omfatter et repræsentativt udsnit af indholdet i de enkelte trin.

I prøverne indgår opgaver, hvori prøvedeltageren skal

 • identificere, vurdere og bearbejde matematikholdige informationer f.eks. tabeller og diagrammer fra aviser, offentlige papirer og forbrugeroplysende magasiner,
 • identificere og bearbejde matematikholdige informationer i relation til forskellige materialer og situationer f.eks. køb og salg, varedeklarationer, takster, lister, og opskrifter,
 • aflæse og regne med tid f.eks. i relation til køreplan, kalender og arbejdstid,
 • angive retning og beregne afstand i forbindelse med læsning af kort,
 • sammenligne, vurdere og anslå mål af bygninger, broer m.m. ud fra billeder eller andre præsentationer,
 • tælle, genskabe og tegne elementer i mønstre ud fra givet oplæg,
 • udfylde matematikholdige dokumenter f.eks. girokort og formularer,
 • aflæse instrumenter og anvende informationerne i beregninger og
 • omsætte informationer og eksempler til nye beregninger, regnestykker og regneudtryk.

1.1 Trin 1
Ved vurdering af besvarelsen lægges der vægt på, hvorvidt prøvedeltageren kan

 • aflæse, vurdere og sammenligne numeriske data, numre og koder,
 • læse og forstå information i enkle tabeller,
 • sammenligne, ordne og afrunde tal og størrelser,
 • anslå antal samt afstande, højder, rummål, vægt og tid ud fra en fornemmelse for måleenhederne,
 • addere, subtrahere, multiplicere og dividere hele tal og decimaltal med benævnelser samt vurdere/kontrollere resultatet med eller uden hjælpemidler,
 • tælle og måle samt præcist og ved overslag beregne antal, længde, højde og afstande, vægt, tid og beløb,
 • omsætte hverdagsrelevante måleenheder for længde, tid og rummål og
 • opstille regnestykke til behandling af enkle kvantificerbare spørgsmål.

1.2 Trin 2
Ved vurdering af besvarelsen lægges der vægt på, hvorvidt deltageren kan

 • aflæse, sammenligne og vurdere angivelser af længde, areal og rummål,
 • måle og beregne arealer og rumfang både præcist og ved overslag,
 • genkende og tegne simple geometriske figurer,
 • omsætte inden for metersystemet i relevante sammenhænge,
 • læse og forstå information i enkle tabeller og grafer,
 • bearbejde data ved brug af simple statistiske metoder,
 • regne med og vurdere forholdstal og procent i relevante sammenhænge,
 • anvende simple matematiske konventioner, der bruges i relevante videreuddannelser, og
 • opstille regneudtryk til behandling af enkle kvantificerbare spørgsmål.

2. Prøveoplæg
På begge trin omfatter prøven ét opgavesæt. Til opgaverne vil det tilhørende autentiske materiale være trykt.

3. Prøvetid
På trin 1 er prøvetiden 1 time og 30 minutter.
På trin 2 er prøvetiden 2 timer.

4. Tilladte hjælpemidler
Det er tilladt at anvende alle hjælpemidler.